Op alle overeenkomsten met vesspaverhuurlisse zijn de volgende huurvoorwaarden van toepassing;

Onder verhuurder wordt verstaan: vesspaverhuurlisse
Onder het gehuurde wordt verstaan: Brommer(s) met alle toebehoren
Onder de huurder wordt verstaan: Hoofdhuurder (verantwoordelijk voor al het gehuurde

Artikel 1. Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.
Artikel 2. Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep, kennis hebben genomen van de hier beschreven huurvoorwaarden. Alle deelnemers moeten in bezit zijn van een geldig rijbewijs.
Artikel 3. Huurder (ondergetekende) en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wetgeving en verkeersregels en verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde en tevens verantwoordelijke manier met het gehuurde om te gaan. Alle herstel- en/of reinigingskosten ten gevolge van het begaan van onverlaagde stoepranden, bospaden, onverharde dan wel veldwegen worden achteraf in rekening gebracht.
Artikel 4. Kort voor en tijdens de brommertocht mogen er geen alcoholische dranken worden genuttigd.

Artikel 5. Het is ten strengste verboden om;

  1. De brommer zwaarder te belasten dan 150 kg
  2. De trottoirbanden op en af te rijden dan wel op het trottoir te rijden.
  3. Op onverharde wegen te rijden (indien blijkt dat dit wel is gebeurd wordt er een boete van 250 euro per brommer in rekening gebracht !)
  4. Alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
  5. Te claxonneren (toeter gebruiken) als er zich geen gevaarlijke situatie voordoet
  6. Kort op elkaar te rijden
  7. Het voertuig technisch te modificeren

Artikel 6. De brommer is WA verzekerd. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem en medehuurders. Alle schade (inclusief diefstal) aan brommer of andere spullen van de verhuurder, hoe ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld door de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten, zoals gevolgschade, voor rekening van de huurder.
Artikel 7. Huurder en medehuurders dragen te volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de medehuurders met het gehuurde aan zichzelf en-of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.
Artikel 8. Het huren van de brommer geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en-of (hun) goederen. Zo dient men rekening te houden met de juiste kledingkeuze daar er het risico bestaat op olie/vet vlekken op o.a. kleding en schoeisel tijdens het gebruik van de brommer.
Artikel 9. Bij diefstal-vermissing van de brommer is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de vervanging. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.
Artikel 10. 
Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Tenzij anders vastgelegd.
Artikel 11. Bij een vroegtijdige terugbezorging van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van huurgelden. Bij tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt een direct te betalen toeslag van € 10,- euro per brommer per uur. Indien de gehuurde brommer(s) niet op tijd is binnen de maximaal afgesproken termijn bij de verhuurder is teruggebracht, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat de brommer te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van € 200,- per dag
Artikel 12. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie.
Artikel 13.
 Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden,zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.
Artikel 14. Vervoer naar of het ophalen van brommer’s bij hotel of locatie naar wens, kan eerst na reservering door ons efficiënt en op strikt duidelijk vooraf overeengekomen tijdstippen gebeuren. Afhankelijk van de afstand worden de vervoerskosten van te voren met de huurder afgesproken. Bij overschrijding van de vooraf overeengekomen los- en laadtijdstippen zal de wachttijd van onze chauffeur in rekening gebracht worden tegen een tarief van € 75,- per heel of gedeeltelijk verstreken uur.
Artikel 15. Bij aflevering van de brommer worden mondeling enkele gebruikers- en veiligheidsaspecten alsmede de werking van het voertuig doorgenomen. De Gebruikersvoorwaarden en gebruikersafspraken alsmede alle door verhuurder gegeven instructies dienen direct, onverwijld en onverkort door de huurder dan wel bestuurder te worden opgevolgd en uitgevoerd.
Artikel 16. De brommer wordt volgetankt verhuurd. Indien de brommer niet volgetankt wordt teruggebracht, wordt per brommer € 10,- in rekening gebracht. Reeds nu voor alsdan verstrekt huurder een onherroepelijke volmacht aan verhuurder om na de huurperiode dan wel bij huurders afwezigheid alle inname-en eindcontrolewerkzaamheden uit te voeren, daarbij alle mogelijke veroorzaakte dan wel ontstane schade vast te stellen en deze in rekening te brengen bij de huurder.
Artikel 17. Beperking van het eigen risico tot maximaal € 150,- per schade per gehuurde brommer, is slechts mogelijk tegen betaling vóórafgaand aan de huurperiode van een premie als afkoopsom van € 10,- per brommer. Bij diefstal dan wel verduistering dan wel vermissing blijft huurder onverminderd ten alle tijden volledig aansprakelijk voor alle hierdoor ontstane schade.
Artikel 18
EENMALIGE MACHTIGING: indien gedurende de huurovereenkomst dan wel na de huurperiode blijkt dat hieruit schade en/of kosten voortvloeien machtigt huurder hierbij verhuurder middels eenmalige machtiging dit in rekening te brengen.
Artikel 19: Om de veiligheid te garanderen, dient een groep vanaf 15 brommers altijd begeleid te worden door een gids/begeleider van Vespaverhuurlisse., tenzij anders overeengekomen. Er wordt een meerprijs van € 10,- per brommer aangerekend voor de begeleidende gids(en). Op deze manier kunnen de brommerrijders op een veilige en ontspannen manier de gids volgen en hun volle aandacht bij het rijden houden. Naast het veiligheidsaspect heeft de gids ook een informatieve functie: er kan tijdens de route enige uitleg over de streek en de bezienswaardigheden gegeven worden indien gewenst.
Artikel 20: Bij reserveringen vanaf 5 brommers dient minimaal 50% van de totale huursom vooraf betaald te worden. Voor arrangementen dient de volledige huursom vooraf betaald te worden.
Artikel 21: Annuleren van een reservering kan kostenloos tot 3 weken voor de huurdatum. Tot 1 week voor de huurdatum als de weersverwachting op de huurdatum zeer slecht blijkt te zijn.Wilt u de reservering in de week voor de huurdatum annuleren , dan zijn hier kosten aan verbonden van 10 euro per brommer. Indien de huurder de reservering annuleert op de huurdatum zelf dan wordt 50 % van de totale huursom in rekening gebracht.  In geval van no-show (niet op komen dagen dan wel niet afbellen van de reservering) wordt de gehele huursom in rekening gebracht.
Artikel 22: Men mag niet met de brommer de grens over, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 23: Elke vorm van een verkeersboete die ontstaat tijdens de brommerhuur periode is voor rekening van de huurder. De huurder dient er dan ook rekening mee te houden dat er achteraf nog een boete aan hem of haar in rekening gebracht kan worden.
Artikel 24: De huurder dient de brommer te parkeren op een veilige en zichtbare plaats. Dit om risico op diefstal van de brommer te voorkomen dan wel te beperken.